1. Legal

Legal

SITEVOORWAARDEN

Door de website van Lexus te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Voor uw bezoek aan de Lexus-website gelden dan ook deze voorwaarden, alsmede alle wettelijke bepalingen ter plaatse.

Copyright © Louwman & Parqui B.V., Raamsdonksveer (hierna te noemen: 'L&P')

BOVAG VOORWAARDEN

De Lexus dealers zijn lid van de BOVAG en werken volgens de BOVAG voorwaarden. Voor meer informatie over kijkt u op de website van BOVAG

INHOUD

De Lexus-website bevat informatie en reclame aangaande producten van Lexus. De producten die Lexus op deze website toont zijn alleen bestemd voor de Europese markt. De beschreven reclamecampagnes zijn alleen van toepassing voor de betreffende landen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site dient dan ook niet ter vervanging van de informatie die de officiële Lexus-dealer u kan geven.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. L&P behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

PRIJZEN VAN LEXUS-PRODUCTEN EN DIENSTEN

De prijzen op deze Lexus-website worden uitsluitend bij wijze van indicatieve informatie gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van de producten en diensten van Lexus. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een officiële Lexus-dealer. Op de aankoop van een product of dienst van Lexus zijn de in een individueel contract vastgelegde voorwaarden van toepassing.

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIEWAARDEN

Alle op deze website aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Lexus-dealer.

GEBRUIK VAN COOKIES

TME en L&P gebruiken de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Lexus-website in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en kan zij de Lexus-website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. L&P gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

CAR CONFIGURATOR

Door de Lexus car configurator op te roepen en te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met het beleid van de Lexus website. Voor gebruik van de Lexus car configurator geldt naast dit beleid de van toepassing zijnde wetgeving.

PERSOONLIJKE GEGEVENS / BERICHTEN VAN GEBRUIKERS

Alle persoonlijke gegevens die u L&P via de Lexus-website toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. L&P stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. L&P zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal L&P uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat L&P geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Lexus-website worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt L&P zich het recht voor dergelijke gebruikers berichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de website te verwijderen.

COPYRIGHT, INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIEGENDOM

De presentatie en de volledige inhoud van deze site (inclusief de codering van de site) is industrieel en intellectueel eigendom van Lexus Motor Corporation in Japan, Lexus Motor Europe (TME), L&P of derden en is als zodanig auteursrechtelijk beschermd. De informatie, tekst, foto’s, codering en afbeeldingen van deze site zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en vertoning en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, aangepast of verzonden, noch mag toestemming worden gegeven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TME.

HANDELSMERKEN

Het handelsmerk, de logo's, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van de Lexus Motor Corporation in Japan, TME, L&P of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Lexus Motor Corporation, TME, L&P of de betreffende derde, al naargelang het geval.

HYPERLINKS

De Lexus-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. L&P geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

GEEN VERKLARING OF GARANTIE INZAKE NAUWKEURIGHEID

Hoewel L&P alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. L&P wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

AANSPRAKELIJKHEID

L&P wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Lexus-website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Lexus-website.

AANPASSING VAN HET BELEID

L&P behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Lexus gratis 0800-0315.

Importeur: Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer