ACCOUNT AANMAKEN

Om een account aan te maken vragen wij u om onderstaande velden in te vullen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE MY LEXUS WEBSITE

Welkom bij My Lexus. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de diensten die beschikbaar zijn via het domein en de subdomeinen van customerportal.lexus-europe.com en/of mylexus.eu. Door gebruik te maken van de diensten op My Lexus en daaraan gerelateerde websites waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, accepteert u de volgende voorwaarden Lexus Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussel, België ('TME' or ‘we’) en de algemene principes voor de websites van onze dochterbedrijven en partners.
Voordat u op My Lexus een account kunt aanmaken, dient u eerst alle bepalingen in de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en TME.
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, accepteert u ook dat voor uw gebruik van de My Lexus websites en gerelateerde websites en diensten separate voorwaarden van andere serviceproviders van toepassing kunnen zijn en dat u deze voorwaarden en condities tevens accepteert (zie nr. 12 hieronder). Een serviceprovider kan u via My Lexus producten en diensten aanbieden. Wenst u geen gebruik te maken van deze separate diensten, dan kunt u de voorwaarden en condities van de betreffende serviceprovider afwijzen.

PRIVACYBELEID VOOR DE MY LEXUS WEBSITE

ONZE COMMITMENT TOT UW PRIVACY Uw veiligheid en comfort zijn onze belangrijkste prioriteit. Wij vinden het belangrijk dat u onze mensen, producten en diensten vertrouwt. Om u de best mogelijke klantervaring te bieden, streven wij voortdurend naar verbetering in alles wat we doen. Mede daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw data. U heeft er recht op om volledig transparant te worden geïnformeerd over de wijze waarop we deze data gebruiken en beschermen. Neemt u daarom de tijd om onze Privacy Policy door te nemen en neemt u vooral contact met ons op wanneer u vragen heeft.
Van harte welkom Wanneer u onze website of onze dealers bezoekt, vragen we u om basisgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail en adres. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor u zo persoonlijk mogelijk maken.
Maak het uzelf gemakkelijk We bewaren uw contactgegevens zodat we u een volgende keer gemakkelijk kunnen herkennen en zodat u uw verhaal slechts één keer hoeft te vertellen. Dat betekent dat we u sneller kunnen helpen om te vinden wat u zoekt.
Een interessantere klantbeleving Op basis van uw eigen interesses kunnen wij u producten en diensten van partners van Toyota aanbieden. Daarbij filteren wij items waarvoor u waarschijnlijk geen belangstelling heeft eruit, zodat wij u interessantere aanbiedingen kunnen doen.
Het maakt ons beter Hoe beter wij uw wensen kennen en begrijpen, hoe beter wij onze producten en diensten daarop kunnen afstemmen. Wij streven er voortdurend naar om onze aanbiedingen op basis van uw wensen en voorkeuren aan te passen en te verbeteren.

TME BELEID BESCHERMING VAN DATA

Lexus respecteert uw privacy. In onze Privacy Policy (het beleid) is vastgelegd hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, welke persoonsgegevens we registreren en waarom we deze registreren, met wie we deze persoonsgegevens delen en hoe we de data beschermen. Tevens is vastgelegd welke keuzes u kunt maken in de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door of namens Toyota Motor Europe en eventuele partners (hierna te noemen: Toyota), als gevolg van communicatie tussen klanten en consumenten en Toyota.
Het beleid is tevens van toepassing op alle websites, applicaties, online sales-activiteiten, spellen, mobiele sites en apps, gesponsorde social media en andere online initiatieven van Toyota waar persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Tenzij er vanwege wettelijke privacybepalingen expliciet toestemming moet worden gegeven, stemt u door het gebruik van onze media toe in de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in onze Privacy Policy. Wenst u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, dan kunnen we u in veel gevallen niet van dienst zijn met onze diensten en producten en de informatie over deze diensten en producten.
De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn complementair aan, en geen vervanging voor, wettelijk geldende bepalingen ter plaatse. Bij verschillen tussen wettelijk geldende bepalingen en de voorwaarden van ons privacybeleid, zijn de wettelijk geldende bepalingen en voorschriften ter plaatse van toepassing.
Toyota behoudt zich het recht om deze beleidsregels te allen tijde aan te passen. Wij nodigen u van harte uit om deze pagina periodiek te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

1. DEFINITIES

Als onderdeel van deze Privacy Policy hebben de volgende termen de volgende betekenis: (a)Data Beheerder: de organisatie die bepaalt hoe en met welk doel persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Voor deze Privacy Policy zijn als Data Beheerder aangewezen Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussel, België) en de in Appendix A genoemde Toyota bedrijven. (b)Data Verwerkers: de persoon en/of organisatie die uit naam van de Data Beheerder is aangewezen om persoonlijke gegevens verder te verwerken. (c)Consulent Informatiebescherming of Data Protection Officer: degene die door Toyota verantwoordelijk is gesteld voor de bescherming van data in de betreffende regio. (d)Data Personen: iedereen van wie Toyota persoonlijke gegevens bewaart. (e)EER: afkorting voor Europese Economische Ruimte (bestaand uit de lidstaten van de EU, plus de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). (f)Persoonlijke Gegevens: alle gegevens aan de hand waarvan elk willekeurig persoon kan worden geïdentificeerd, op basis van alleen de betreffende gegevens, of in combinatie met andere informatie. Een omschrijving van de door Toyota verwerkte Persoonlijke Gegevens vindt u in de paragraaf [2] hieronder. (g)Verwerken: de verwerking of bewerking van persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, organiseren, aanpassen, rangschikken, verspreiden, gebruiken, versturen of anderszins beschikbaar maken, mogelijk in combinatie met blokkeren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. (h)Gevoelige Persoonsgegevens: gegevens die onder meer inzicht geven in raciale of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van vakbonden en gegevens op gebied van gezondheid en seksuele voorkeur. Voor de verwerking van Gevoelige Persoonlijke Gegevens zijn speciale voorwaarden opgesteld.

2. BELANGRIJKSTE PRINCIPES

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd en doen veel moeite om deze eerlijk, transparant en veilig te verwerken. Dit zijn de belangrijkste principes voor dit beleid:
o Persoonsgegevens verzamelen: we registreren persoonsgegevens op eerlijke, transparante en wettelijk toegestane wijze. o Dataminimalisatie: we beperken het registreren van persoonsgegevens tot informatie die direct relevant en noodzakelijk is voor de hier beschreven doeleinden. o Doelbeperking: we registreren uw persoonsgegevens slechts omwille van duidelijk omschreven en legitieme doeleinden en verwerken uw gegevens niet op manieren die onverenigbaar zijn met deze doeleinden. o Nauwkeurigheid: we houden uw persoonsgegevens nauwkeurig bij en zoveel mogelijk up to date. o Databescherming: we nemen alle technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat het veiligheidsniveau en de risico’s rond het registreren van persoonsgegevens, met elkaar in evenwicht zijn. Met deze maatregelen voorkomen we dat persoonsgegevens verloren gaan, beschadigd raken en dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de betreffende data. o Toegang en Rectificatie: we verwerken uw persoonsgegevens op een manier conform aan uw privacyrechten. o Retentie: we bewaren uw persoonsgegeven op een manier die voldoet aan de plaatselijk geldende wettelijke bepalingen en voorschriften. In geen geval bewaren wij uw persoonsgegevens langer dan nodig is voor de hier beschreven doeleinden. o Internationale transfers: we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die buiten de EU c.q. EER worden gezonden, op de juiste wijze beschermd worden. o Derden: we zorgen ervoor dat de toegang tot persoonsgegevens door derden en de overdracht van persoonsgegevens aan derden worden uitgevoerd volgens geldende wettelijke bepalingen en voorschriften en met de juiste contractuele beschermingen. o Direct Marketing en cookies: op momenten dat we u reclamemateriaal sturen of cookies op uw PC plaatsen, dan doen we dit conform de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

3. DATAREGISTRATIE

We registreren informatie rechtstreeks van u wanneer u: o reageert op onze aanbiedingen en participeert in onze programma’s. o op onze websites of in een van onze mobiele applicaties een account registreert. o ons belt of een e-mailbericht stuurt of op andere wijze ons rechtstreeks persoonsgegevens stuurt. o op social media met ons tot interactie komt. Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks ter beschikking, zijn onder meer o Identificatiegegevens o Persoonlijke informatie tot identificatie: naam, titel, adres (privé en zakelijk), voorgaande adressen, telefoonnummer (thuis, mobiel, zakelijk), door de beheerder toegewezen ID’s, nationaliteit, E-mailadres en van overheidswege verstrekte identificatiegegevens, anders dan het SOFI-nummer, zoals nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs, pensioengegevens en kentekenbewijs. o Elektronische identificatiegegevens, IP-adressen, cookies, contactmomenten. o Elektronische databepaling: GSM, GPS. o Financiële gegevens (alleen in relatie tot offertes voor financiering): Inkomen/bezittingen van betreffende persoon en zijn/haar partner, solvabiliteit, inkomensgegevens, financiële status, kredietstatus, verzekeringen, professionele bezigheden van de betreffende persoon en zijn/haar partner, conventies en overeenkomsten. o Persoonsgegevens: leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en nationaliteit. o Voertuiginformatie: huidig en voorgaand merk en type voertuig, VIN (Vehicle Identification Number), kenteken, aanwezige opties, eigendom, huur of lease, etc. o Lifestyle: gegevens over consumptie van goederen en gebruik van diensten, gedrag van de betreffende persoon en zijn/haar gezin, sociale contacten, klachten, incidenten of ongevallen, gebruik van media en communicatiemiddelen, incl. Facebook account, Twitter account, LinkedIn account, Instagram… o Samenstelling huishouden: huwelijkse staat of huidige vorm van samenwonen, naam van de echtgenoot of partner, gegevens over andere leden van het gezin of huishouden. o Hobby’s en interesses : Vrijetijdsbesteding en interesses: hobby’s, sporten en andere interesses. o Betrekkingen: anders dan professioneel: liefdadigheid of vrijwilligerswerk, lidmaatschap van sportclub, vakbond, politieke partij, organisaties of andere groeperingen, ... o Woongegevens: Woonadres, type huis, koophuis of huurhuis, verblijfsduur, huurprijs, vaste lasten, waardegegevens, gegevens van sleuteldragers. o Beeldopnames: Film, foto’s, video-opnamen, digitale foto’s. o Geluidsopnames: Opnames op tape, opnames van telefoongesprekken.
Via derden ontvangen persoonsgegevens Mogelijk ontvangen we van u dezelfde persoonsgegevens via ons netwerk van officiële Lexus-dealers, andere bedrijfsonderdelen, zorgvuldig geselecteerde zakenpartners en andere partijen die het wettelijk is toegestaan om informatie over u met ons te delen.
Automatisch geregistreerde persoonsgegevens Bepaalde informatie kunnen we automatisch registreren (bijv. Met cookies, logbestanden, wifi netwerk en webbakens) wanneer u gebruikmaakt van onze websites, digitale applicaties en andere online diensten. Voor meer informatie over deze technologieën verwijzen we naar hoofdstuk [8] van dit document.

4. WAAROM REGISTREERT TOYOTA UW PERSOONSGEGEVENS?

Toyota kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden aanwenden: o Informatieverzoeken: om uw vragen te beantwoorden, of om te reageren op uw verzoeken; o Technisch gebruik en uw veiligheid: om ons toe te staan u te herinneren aan onderhoudsbeurten voor uw auto en om u te informeren over eventuele technische zaken in relatie tot de veiligheid van uw auto; o Wedstrijden, aanbiedingen, evenementen en onderzoeken: om evenementen, zoals wedstrijden, programma’s, aanbiedingen, proefritten, etc, te organiseren, waaraan u kunt meedoen; o Nieuwsbrief: om u nieuwsbrieven te sturen (op voorwaarde dat u zich via een van de Toyota websites heeft geabonneerd op de Toyota nieuwsbrief); o Op basis van interesse: om onze communicatie en informatie af te stemmen op uw interesses; o Direct Marketing: om u e-mail en berichten per post te sturen, of om telefonisch, via social media of andere kanalen met u in contact te treden, met informatie over Toyota of andere content waarvan we denken dat deze mogelijk interessant voor u is, waaronder informatie over ons merk, onze diensten en over onze zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, zoals omschreven in hoofdstuk [X] van dit document; o Aansprakelijkheid en juridische claims: om er zeker van te zijn dat wettelijke verplichtingen worden nagekomen of het vaststellen, uitoefenen van en verdedigen tegen juridische claims; o Veiligheid en bescherming: om, indien noodzakelijk, Toyota te beschermen tegen een bedreiging of ander mogelijk veiligheidsrisico; o Klantadministratie: waaronder het registreren van orders, factureren van werkzaamheden en producten, toezicht op solvabiliteit, registratie van klanten en profileren van klanten op basis van hun aankopen; o Adverteren, marketing en public relations: waaronder het adverteren en marketen van de bedrijfsactiviteiten van Toyota het bestuderen van voorkeuren van consumenten en het promoten van public relations in relatie tot de bedrijfsactiviteiten van Toyota; o Accounts: zoals het onderhouden van accounts in relatie tot zakelijke en overige activiteiten van Toyota en het bijhouden van gegevens rond inkopen, verkopen en transacties; o Veiligheid en bescherming: alle methodes, systemen of processen die Toyota gebruikt ter bescherming van alle fysieke en intellectuele eigendommen, van economische en financiële belangen en om te waken over de integriteit van management, medewerkers en klanten; o IT-support en ontwikkeling; o Aansprakelijkheid en juridische claims: om er zeker van te zijn dat wettelijke verplichtingen worden nagekomen of het vaststellen, uitoefenen van en verdedigen tegen juridische claims; o Kredietbeheer: inclusief het verlenen van krediet en activiteiten rond de follow-up en terugbetaling van krediet; o Diensten als tussenpersoon: inclusief het optreden als intermediair tussen consument en financiële instellingen voor verzekeringen en krediet; o Wetenschappelijk, historisch en statistisch onderzoek: inclusief het registreren en verwerken van persoonsgegevens voor statistisch onderzoek (eventueel noodzakelijk voor statistische resultaten), het analyseren van historie en het bepalen van gedragspatronen en –regels; o Het voorbereiden en uitvoeren van een fusie, overname of overdracht van een onderneming of elke andere soort zakelijke transacties; o Andere doeleinden, beschreven en met u gecommuniceerd voordat uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.
Toyota registreert en gebruikt persoonsgegevens alleen voor de omschreven doeleinden en voor doeleinden die specifiek worden toegestaan door de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Voor zover nodig vanwege wettelijke bepalingen en voorschriften, stelt Toyota de betreffende autoriteiten op de hoogte van de registratie van persoonsgegevens.

5. NAUWKEURIGE DATA

Het is voor ons van het grootste belang dat uw door ons geregistreerde persoonsgegevens correct en up to date zijn. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact [l] via [insert contact details] met ons op om ons te informeren over eventuele wijzigingen of noodzakelijke correcties in uw persoonsgegevens. Foutieve of verouderde gegevens zullen worden verwijderd, vernietigd of aangepast.

6.TOEGANG EN RECTIFICATIE

U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van u hebben geregistreerd. Zijn de betreffende gegevens incorrect of incompleet, dan kunt u een verzoek doen tot rectificatie van de gegevens. Wenst u meer informatie in relatie tot uw privacyrechten, of wilt u aanspraak maken op deze rechten, neemt u dan contact [l] met ons op via [insert contact details].

7. TIJDIGE VERWERKING

We bewaren uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en voorschriften. We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke bepalingen en voorschriften of tot gestelde doelen voor de registratie van uw persoonsgegevens, zijn behaald. Voor informatie over hoe lang specifieke persoonsgegevens worden bewaard totdat deze worden vernietigd, kunt u contact met ons opnemen [l] via [insert contact details].

8. DATABESCHERMING

We shall ensure that appropriate technical and organisational security measures are taken against unlawful or unauthorised Processing of Personal Data, and against the misuse, destruction, disclosure, acquisition, accidental loss of, or damage to Personal Data. Personal Data shall only be processed by a third party Data Processor if that Data Processor agrees to comply with those technical and organisational measures. Maintaining data security means guaranteeing the confidentiality, integrity and availability of the Personal Data: (a)Confidentiality:we will protect your Personal Data from disclosure to third parties. (b)Integrity:we will protect your Personal Data from being modified by unauthorised third parties. (c)Availability:we will ensure that authorized parties are able to access your Personal Data when needed. Security procedures include: (a)Security Policy o Security Policy o Risk analysis and assessment (b)Organization and humans aspect of security o Information classification o Information and training of personnel o Disciplinary measures in case of non-compliance o Personnel commitment to confidentiality o Impact in outsourcing contracts (c)Physical and environmental safety o Securing physical access o Prevention, detection and processing of the physical dangers (fire, water damages, etc.) o Backup System (d)Network Security o Logical access security o List of the concerned personnel o Authentication system (e)Access logging, tracking and analysis (f)Monitoring, review and maintenance (g)Management of security incidents and continuity o Management system of security incidents o Recovery, disaster of rescue plan o Continuity plan (h)Complete and updated documentation.

9. DATA PROTECTION OFFICER

[please include information on DP officer(s) + contact details]. If you have a query in relation to this Policy or our Processing of your Personal Data, you can contact the relevant DP officer.

10. USE OF PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES

We will only use your Personal Data for the purpose of sending promotional material via electronic means (e.g. email, SMS or MMS) if we have obtained your prior consent. You can withdraw your consent at any point in time, by following the unsubscribe instructions included in the promotional material or by contacting [l] at [insert contact details]. In addition, by adjusting your privacy settings on the relevant device or updating your user or account profile, you can make a variety of choices about how you want to be contacted by us, through which channel, for which purpose and how often.

11. USE OF COOKIES OR SIMILAR DEVICES

We use cookies on our websites. For further information about our use of cookies and on how to avoid them, please consult our cookie policy, available from [l].

12. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

For the above mentioned Purposes, we may disclose your Personal Data to the following categories of recipients: o Authorised staff members of the Toyota Group o Corporate affiliates and subsidiary companies of the Toyota group; o Our advertising, marketing and promotional agencies: to help us deliver and analyse the effectiveness of our advertising campaigns and promotions; o Business partners: trusted companies that may use your Personal Data to provide you with the services and/or the products you requested and/or that may provide you with marketing materials (provided that you have consented to receiving such marketing materials). We ask such companies to always act in compliance with applicable laws and this privacy policy and to pay high attention to the confidentiality of your personal information. For example, Toyota may share your Personal Data with [include examples]; o Service providers: companies that provide services for or on behalf of Toyota, for the purposes of such services. For example, Toyota may share your Personal Data with: o external providers of IT related services (eg [include examples]); o [complete list]; o Other parties when required by law or as necessary to protect Toyota: Toyota may share your Personal with other third parties: o to comply with the law, regulatory requests, court orders, subpoena, or legal process; o to verify or enforce compliance with Toyota’s policies and agreements; and o to protect the rights, property or safety of Toyota and/or its customers; o Other parties in connection with corporate transactions: Toyota may share your Personal Data with other third parties in the context of a divestiture of all or a portion of its business, or otherwise in connection with a merger, consolidation, change in control, reorganisation or liquidation of all or part of Toyota’s business; o Other parties with your consent or upon your instruction: Toyota may share your Personal Data with third parties when you consent to or request such sharing; and o Any other third party communicated to you by Toyota prior to sharing tour Personal Data with that third party.
For the above mentioned Purposes, we may disclose your Personal Data to the following categories of recipients: o Authorised staff members of the Toyota Group o Corporate affiliates and subsidiary companies of the Toyota group; o Our advertising, marketing and promotional agencies: to help us deliver and analyse the effectiveness of our advertising campaigns and promotions; o Business partners: trusted companies that may use your Personal Data to provide you with the services and/or the products you requested and/or that may provide you with marketing materials (provided that you have consented to receiving such marketing materials). We ask such companies to always act in compliance with applicable laws and this privacy policy and to pay high attention to the confidentiality of your personal information. For example, Toyota may share your Personal Data with [include examples]; o Service providers: companies that provide services for or on behalf of Toyota, for the purposes of such services. For example, Toyota may share your Personal Data with: o external providers of IT related services (eg [include examples]); o [complete list]; o Other parties when required by law or as necessary to protect Toyota: Toyota may share your Personal with other third parties: o to comply with the law, regulatory requests, court orders, subpoena, or legal process; o to verify or enforce compliance with Toyota’s policies and agreements; and o to protect the rights, property or safety of Toyota and/or its customers; o Other parties in connection with corporate transactions: Toyota may share your Personal Data with other third parties in the context of a divestiture of all or a portion of its business, or otherwise in connection with a merger, consolidation, change in control, reorganisation or liquidation of all or part of Toyota’s business; o Other parties with your consent or upon your instruction: Toyota may share your Personal Data with third parties when you consent to or request such sharing; and o Any other third party communicated to you by Toyota prior to sharing tour Personal Data with that third party.
If you purchase a car or another product or service from one of our authorized dealers or if you give him your personal information, you will have a separate relationship with this dealer. In this case, he becomes the data controller of your personal information, possibly together with us. For all request about the use of your personal information by your dealer, take please contact with him.

14. USE OF SOCIAL NETWORKS

If you use a specific login from a social network like your Facebook username, Toyota records your data available on this social network and for which you explicitly allowed the communication through the selected App. Toyota sometimes facilitates the publication of (personal) data via social media such as Twitter and Facebook. These social media have their own terms of use which you yourself are required to take into account and observe if you make use of them. Publication on social media may have (undesired) consequences, including for your privacy or that of persons whose data you share, such as the impossibility of withdrawing publication in the short term. You must estimate these consequences yourself, for you are taking the decision about the publication on these media. Toyota does not accept any responsibility in that regard.

15. DISCLOSURES OUTSIDE THE EU/EEA

Your Personal Data may be transferred to any of the recipients identified in this Policy, some of which may be outside the EU/EEA, and may be Processed by us and any of these recipients in any country worldwide. The countries to which your Personal Data is transferred may not offer an adequate level of protection. In connection with any transfer of Personal Data to countries hat do not offer the same level of protection as in the EU/EEA, Toyota shall implement appropriate measures to ensure an adequate level of protection of your Personal Data.

16. YOUR CHOICES AND YOUR RIGHTS

Your Personal Data may be transferred to any of the recipients identified in this Policy, some of which may be outside the EU/EEA, and may be Processed by us and any of these recipients in any country worldwide. The countries to which your Personal Data is transferred may not offer an adequate level of protection. In connection with any transfer of Personal Data to countries hat do not offer the same level of protection as in the EU/EEA, Toyota shall implement appropriate measures to ensure an adequate level of protection of your Personal Data. 16. YOUR CHOICES AND YOUR RIGHTS We want to be as transparent possible with you, so that you can make meaningful choices about how you want that we use your information. We can contact you by post and by phone, and if you give us your prior consent to do so, by email, SMS and other electronics means. Your choices: In this context, you can make a variety of choices about how you want to be contacted by us, through which channel (e.g. email, mail, Social Media, …), for which purpose and how frequently, by adjusting the privacy setting on the relevant device or updating your user or account profile or by following the unsubscribe instructions included in the communication. Please note that by default, if you don’'t make a choice, you will receive our promotional communications at the following frequency: at date of publication. Your personal information You may always contact us by post or email to find out what personal information we have concerning you and the origin of these. Your corrections If you find any mistake in your personal information or if you find it incomplete or incorrect, you may also require from us that we correct it or complete it. Your objections You may also object to the use of your data for direct marketing purpose (if you prefer, you can also precise us though which channel and how frequently you prefer to be contacted by us) or to the sharing of your personal information with third party for the same purpose. Finally you may require us to erase any data concerning you (except in some cases, for example to proof a transaction or when required by law).

17. CONTACT

For any privacy issues, questions or complaints concerning the application of this Policy or to exercise your rights of access or rectification within the context of this Policy, you may contact Toyota at [l].
Accepteer de gebruiksvoorwaarden om te kunnen registreren.
Accepteer het privacybeleid om te kunnen registreren.