ACCOUNT AANMAKEN

Vul onderstaande velden in om een account aan te maken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij Mijn Lexus. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Mijn Lexus portal/app en de content, diensten, applicaties etc. die via de Mijn Lexus portal/app beschikbaar zijn, alsmede op het aanmaken en gebruiken van uw account op Mijn Lexus.

Door gebruik te maken van de Mijn Lexus portal/app en andere gerelateerde websites waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, stemt u in met de volgende voorwaarden zoals opgesteld door Louwman & Parqui BV en Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België (“TME”). Genoemde partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Mijn Lexus portal/app en worden in deze gebruiksvoorwaarden aangeduid als ‘Lexus’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Lexus. U dient de gebruiksvoorwaarden door te lezen en te accepteren om:
- Toegang te krijgen tot de Mijn Lexus portal/app en deze te gebruiken
- Lid te kunnen worden van Mijn Lexus en een Mijn Lexus account te kunnen registreren en gebruiken.

1. Mijn Lexus

Wanneer u op Mijn Lexus een account registreert en gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. Ook bent u verantwoordelijk voor het beperken van toegang tot uw computer, zodat derden geen ongeoorloofd gebruik kunnen maken van uw account. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en bent aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account en het daaraan gekoppelde wachtwoord. U neemt alle mogelijke maatregelen om het wachtwoord voor uw account op Mijn Lexus geheim te houden. Heeft u het vermoeden dat uw wachtwoord bekend is bij anderen, of wordt uw wachtwoord op ongeoorloofde wijze gebruikt, informeer ons dan direct.

U kunt uw wachtwoord altijd opnieuw instellen door naar de inlogpagina te gaan en te klikken op ‘Wachtwoord Resetten’. Vervolgens wordt u verzocht het e-mailadres in te vullen, dat gekoppeld is aan uw account op Mijn Lexus. Daarop ontvangt u een e-mail met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen, alsmede een link waarop u dient te klikken. Door op de link te klikken, gaat u naar een pagina waarop u uw nieuwe wachtwoord kunt invullen en bevestigen. Op deze pagina klikt u op ‘Wijzig wachtwoord’ om het nieuwe wachtwoord te bevestigen. Het e-mailbericht met instructies om het wachtwoord te resetten, kan via het ‘Administratieve portal’ ook worden verstuurd door een callcenter of een customer support medewerker. De hierna te volgen stappen blijven zoals hierboven beschreven.

Zorg ervoor dat de gegevens die u aan ons verstrekt correct, up-to-date en volledig zijn. Stel ons direct op de hoogte van eventuele wijzigingen in de door u verstrekte informatie bij of na het openen van uw Mijn Lexus account. U kunt de door u verstrekte informatie te allen tijde raadplegen en aanpassen onder ‘Mijn Profiel’ in de Mijn Lexus portal/app.

Lexus behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder nadere toelichting:
- toegang tot de Mijn Lexus portal/app te weigeren,
- het openen van een Mijn Lexus account te weigeren,
- of om een Mijn Lexus account af te sluiten en te verwijderen.

2. Cookies

Een cookie is een alfanumeriek identificatiebestand dat we via de webbrowser op uw computer plaatsen om ervoor te zorgen dat onze systemen uw browser herkennen, en om aanvullende functies te kunnen bieden.

1. In het Help-menu van de meeste browsers kunt u vinden hoe u voorkomt dat de browser nieuwe cookies accepteert, hoe u kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het ontvangen van nieuwe cookies en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Ook kunt u vergelijkbare bestanden die gebruikt worden door sommige extensies van uw browser, zoals Flash cookies, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de extensies te wijzigen, of door de website van de betreffende maker te bezoeken. Voor een aantal essentiële functies van de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus zijn deze cookies echter noodzakelijk. Daarom adviseren wij u om deze ingeschakeld te laten.

2. Als u cookies ingeschakeld laat, zorg dan dat u uitlogt bij gebruik van een gedeelde computer.

3. Toegang tot en gebruik van de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus

Wij doen onze uiterste best om de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus zonder onderbreking of storingen beschikbaar te houden. Vanwege de werking van het internet kunnen wij de beschikbaarheid zonder onderbreking of storingen echter niet garanderen. Bovendien kan uw toegang tot de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus opgeschort worden in geval van nood, om technische redenen (reparaties, onderhoud, verbetering, etc.) en/of voor de introductie van nieuwe functies of diensten. Lexus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor storingen of onderbrekingen, maar stelt alles in het werk om de frequentie en duur ervan tot een minimum te beperken.

In geval van (verondersteld) misbruik of wanneer de veiligheid anderszins in het geding is, kan Lexus uw account op Mijn Lexus ook blokkeren.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus, alsmede de producten, diensten en apps die u via de Mijn Lexus portal/app gebruikt, inclusief de geschiktheid van deze apparaten op gebied van software en technische mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de betreffende diensten. U bent er tevens verantwoordelijk voor om uw apparaten up to date te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het installeren van updates of nieuwe functies zodra Lexus deze beschikbaar stelt.

4. Toegang tot en gebruik van diensten en apps die via Mijn Lexus beschikbaar zijn of worden aangeboden

a) Diensten en apps die via Mijn Lexus beschikbaar zijn of worden aangeboden

Via de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus kunt u gebruikmaken van verschillende diensten en apps. Deze worden u ter beschikking gesteld of u kunt de betreffende diensten en apps kopen of zich ervoor registreren. Voor het eventuele gebruik van deze diensten en apps zijn separate gebruiksvoorwaarden van toepassing. U zult deze gebruiksvoorwaarden dienen te accepteren wanneer u de betreffende diensten en apps aanschaft of registreert. Ook worden sommige diensten en apps via Mijn Lexus aangeboden of beschikbaar gesteld door andere partijen (‘derden’) dan Lexus. Deze diensten en apps worden voor uw gemak aangeboden op Mijn Lexus. Het aanbod geschiedt voor volledige verantwoordelijkheid van de betreffende partijen. Als u gebruik wilt maken van deze diensten en apps, of deze aan wilt schaffen, dient u waar nodig de gebruiksvoorwaarden van betreffende derde partijen te accepteren. Zie Hoofdstuk 7 (Derde Partijen) voor meer informatie.
b) Diensten gekoppeld aan een connected toestel in uw Lexus (Connected services and apps)
• Via Mijn Lexus en/of uw Lexus auto kunt u beschikken over specifieke diensten en apps, indien uw Lexus is uitgerust met een daarvoor geschikt toestel (‘Connectiviteitsvoorziening’). U kunt zich registreren voor deze (internet) diensten (‘Connected Diensten’) en aanverwante connected diensten en apps (samen: ‘Diensten’).
• Lexus biedt geen connected diensten, internettoegang of andere diensten voor digitale communicatie. Lexus geeft ook geen elektronische signalen door. Lexus is bovendien niet verantwoordelijk voor de verzending en/of overbrengen van enige (elektronische) signalen. Deze connected diensten, internettoegang en/of andere digitale communicatie, alsmede het verzenden van (elektronische) signalen worden verzorgd door de desbetreffende provider of marktpartij.
• Op het eventuele gebruik van deze diensten zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot gebruiksvoorwaarden van de betreffende marktpartijen. Indien u gebruik wilt maken van enige dienst, of zich hiervoor wilt registeren, dient u daarom separaat en expliciet de op deze dienst van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden te accepteren. De specifieke, aan een dienst gerelateerde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden. In geval van verschillen tussen de gebruiksvoorwaarden, gaan de specifieke voorwaarden voor deze gebruiksvoorwaarden.

Aanmelden voor Diensten
Beschikt uw Lexus over connectiviteitsvoorzieningen, dan kunt u de volgende stappen doorlopen om u aan te melden voor een of meerdere van de beschikbare diensten:

(1) Ga naar Mijn Lexus om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren;
(2) Ga naar de lijst van beschikbare diensten en selecteer de diensten waarvoor u zich wilt aanmelden;
(3) U leest en accepteert de voorwaarden die gesteld worden voor elk van de door u gekozen diensten (in deze specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u een gedetailleerde omschrijving van elk van de gekozen diensten, zoals de duur van de inschrijving, de prijs, informatie over de betaling en instructies om u af te melden voor de betreffende dienst);
(3) U leest ons Privacybeleid dat betrekking heeft op de diensten en die, indien van toepassing op bepaalde diensten, bepalend zijn voor uw toestemming om uw persoonsgegevens te registreren;
(4) Op verzoek van Lexus en/of een derde partij voert u eventuele aanvullende informatie in om de door u gekozen dienst daadwerkelijk te kunnen gebruiken. U kunt de betreffende informatie na bevestiging van uw inschrijving altijd en op elk moment corrigeren of aanpassen;
(5) Lexus en/of de derde partij bevestigt uw aanmelding via e-mail of een ander communicatiemiddel.

Gebruik van de connectiviteitsvoorziening
• Op het gebruik van de connectiviteitsvoorziening zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing die van kracht waren op het moment van aankoop van uw Lexus (bijvoorbeeld de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing of in enig ander document).
• U activeert de connectiviteitsvoorziening. Deze activering geschiedt rechtstreeks via uw account op Mijn Lexus of via de connectiviteitsvoorziening in uw auto, waarna u de activering bevestigt via uw account op Mijn Lexus.
• Lexus en/of gerelateerde bedrijven behouden alle rechten op de connectiviteitsvoorzieningen en de content, inclusief en zonder enige beperking, intellectueel eigendomsrecht.
• Software updates van de connectiviteitsvoorziening vinden automatisch plaats en u stemt erin toe deze updates te accepteren en de installatie ervan op geen enkele wijze te voorkomen of verstoren. Tevens zult u uw connectiviteitsvoorzieningen periodiek laten onderhouden, conform onderhoudsvoorschriften van Lexus. Omwille van veiligheid is het Lexus toegestaan om de connectiviteitsvoorzieningen op elk moment te vervangen, om het aanbod van diensten te updaten of om andere redenen die voortkomen uit wet- en regelgeving.
• Het zelf inbreken op of manipuleren van de connectiviteitsvoorziening en van de software (bijvoorbeeld kopiëren, aanpassen, reverse engineering, etc.) is niet toegestaan.
• Behalve om veiligheidsredenen of wanneer dit vanwege wet- en regelgeving vereist is, mag u de connectiviteitsvoorziening niet verwijderen uit uw Lexus. Ook het verwijderen van enig onderdeel van de software is niet toegestaan. Voert u een van bovenstaande handelingen desondanks toch uit, dan deactiveert of verwijdert u automatisch de diensten waarvoor u zich heeft geregistreerd, zonder recht op vergoeding van de kosten voor de resterende periode. Lexus is bovendien niet aansprakelijk voor enige gevolgen die voortkomen uit het verwijderen of de-installeren en de effecten die dit heeft op het functioneren van uw Lexus. Tot slot komt u ook niet langer in aanmerking voor eventuele financiële voordelen die u mogelijk heeft verkregen door gebruik te maken van de diensten, zoals korting op verzekering en financiering, gerelateerd aan het meten van data uit uw connectiviteitsvoorziening.
• Opmerking: wanneer de connectiviteitsvoorziening in uw Lexus eenmaal is geregistreerd, dan verzamelt het toestel gegevens over de locatie van uw auto. Deze data is van belang voor het functioneren van de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld. Houd er daarom rekening mee dat u de betreffende diensten niet kunt gebruiken wanneer u de connectiviteitsvoorziening uitschakelt.

Gebruik van de diensten 
• Op het aanbieden van de verschillende diensten is het algemene consumentenrecht van toepassing.
- Wanneer u als consument bescherming geniet onder het lokaal geldende consumentenrecht, dan kunt u een eventuele aanmelding voor de via Mijn Lexus beschikbare diensten binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Uw recht om het contract te ontbinden verloopt derhalve na veertien (14) dagen na aankoop.
- Om gebruik te maken van uw recht om het contract te ontbinden, dient u ons binnen veertien (14) dagen duidelijk te informeren over uw besluit om het contract op te zeggen. Hiervoor kunt u zonder verplichting gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor annulering. Uw opzegging kunt u ons op de volgende manier sturen: map-updates@tweddle.com
- Wanneer u uw aanmelding annuleert, vergoeden wij u (i) alle door u betaalde kosten voor de aanmelding. De kosten voor het daadwerkelijk gebruik na uw aanmelding, tot het moment van opzeggen, brengen wij hierop in mindering. Ook eventuele (ii) bezorgkosten (met uitzondering van eventuele aanvullende kosten voortvloeiend uit de door u gekozen bezorgmethode anders dan onze standaard bezorgmethode) brengen wij in mindering. Restitutie van het resterende bedrag vindt plaats uiterlijk veertien (14) dagen nadat we uw opzegging hebben ontvangen. Voor de terugbetaling maken we gebruik van de door u bij aanmelding gebruikte betalingsmethode, tenzij u anders overeen bent gekomen. Bij restitutie blijft u gevrijwaard van eventuele betalingskosten.
- U bent zich ervan bewust dat u uw aanmelding niet ongedaan kunt maken wanneer de betreffende dienst volledig is geleverd binnen de veertien (14) dagen na uw aanmelding (bijvoorbeeld bij gebruik van de volledige datalimiet voor het verstrijken van de opzegtermijn van veertien (14) dagen).
• Het vernieuwen, opschorten en beëindigen van de diensten wordt benoemd in het betreffende gedeelte van de gebruiksvoorwaarden.
• U bent zich ervan bewust en accepteert dat enig gebruik van de diensten, inclusief gebruik in uw Lexus, volledig geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en voor uw eigen risico. Lexus en aanverwante bedrijven zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van dit gebruik zelf oploopt of mogelijk toebrengt aan derde partijen. Expliciet uitgesloten is onze aansprakelijkheid voor enige en alle indirecte of gevolgschades, inclusief maar niet beperkt tot verlies van data, reputatieschade, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verlies van verdiensten en zakelijke uitval. U bent zich er tevens van bewust dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig gebruik, opslag, bescherming en distributie van data die aan u ter beschikking is gesteld of waarover u kunt beschikken als onderdeel van uw gebruik van de diensten.
• Enig gebruik van de diensten die beschikbaar zijn vanuit uw Lexus dient veilig te geschieden conform wet- en regelgeving, zonder overlast en nadelige effecten voor het rijden met de auto en/of andere weggebruikers.
• Lexus en aanverwante bedrijven garanderen niet de beschikbaarheid, kwaliteit of nauwkeurigheid van enige dienst die Lexus of een derde partij beschikbaar stelt via het portal Mijn Lexus. Evenmin is Lexus of een derde partij aansprakelijk voor de mate waarin diensten inspelen op uw specifieke wensen of bedoelde toepassingen voor bestuurder of passagiers.

5. Licentie voor toegang en gebruik van Mijn Lexus

Lexus verstrekt u een beperkte licentie voor toegang tot en het persoonlijk gebruik van de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus. U heeft geen toestemming tot het downloaden (anders dan pagina caching) of aanpassen van enig deel ervan, tenzij u daartoe expliciet schriftelijk toestemming heeft ontvangen van Lexus.

Het gebruik van de Mijn Lexus portal/app en het registreren en gebruiken van een account op Mijn Lexus zijn gratis. Eventuele kosten met betrekking tot de hierboven in Hoofdstuk 4 genoemde diensten of enige andere dienst of app, worden duidelijk gespecificeerd.

Lexus behoudt zich te allen tijde het recht voor om enige dienst of app die via de Mijn Lexus portal/app worden aangeboden, naar eigen inzicht te wijzigen, stop te zetten, op te schorten of te vervangen. Lexus zal u in voorkomende gevallen tijdig informeren, met inachtneming van een redelijke termijn. Lexus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele consequenties die hieruit voortvloeien.

Deze licentie omvat NIET (a) doorverkopen of commercieel gebruik van deze website of de content, (b) het verzamelen en gebruik van enige producten, omschrijvingen of prijzen, (c) enig afgeleid gebruik van deze website of de content, (d) het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten voordele van een andere commerciële partij of (e) enig gebruik van data minen, robots of vergelijkbare manieren van data verzamelen en ontsluiten. De Mijn Lexus portal/app of enig deel hiervan mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, doorverkocht of op andere wijze commercieel worden geëxploiteerd.

Daarnaast zijn ook de volgende handelingen niet toegestaan:
1. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus framen of gebruikmaken van framing technieken voor handelsmerken, logo’s of ander intellectueel eigendom van Lexus (zoals beeldmateriaal, tekst, opmaak of vorm);
2. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexus gebruiken van meta-tags of andere ‘verborgen tekst’ die gebruikmaakt van de naam van Lexus of aanverwante bedrijven, of van geregistreerde handelsmerken;
3. Oneerlijk en onprofessioneel handelen door onprofessioneel gedrag, niet passend bij een eerlijke gebruiker die in goed vertrouwen handelt;
4. Het dupliceren, licenseren, sublicenseren, publiceren, uitzenden, distribueren, presenteren, tonen, verkopen, re-branden of anderszins de betreffende data overdragen, anders dan conform deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan;
5. Het proberen uit te schakelen of daadwerkelijk uitschakelen van beveiligingsmaatregelen;
6. Het verwijderen van mededelingen rond copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten; en
7. Het verzamelen, gebruiken en versturen van enige informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, ook wel ‘persoonsgegevens’ genoemd.

In geval van ongeoorloofd gebruik is Lexus gerechtigd om de toegang tot en het gebruik van de Mijn Lexus portal/app en/of uw account op Mijn Lexus met directe ingang stop te zetten, zonder dat u op enigerlei wijze in aanmerking komt voor compensatie.

6. Intellectueel eigendom

Alle merken op de Mijn Lexus portal/app en gerelateerde websites zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van het Japanse bedrijf Lexus Motor Corporation, geldig voor de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden.

De graphics, logo’s, tekstkoppen, button icons, scripts en benamingen voor diensten en apps zijn handelsmerken en maken deel uit van de visuele identiteit van Lexus. Het handelsmerk en de visuele identiteit van Lexus mogen niet worden gebruikt in combinatie met een dienst of product die niet van Lexus is. Ook gebruik op een wijze die kan leiden tot verwarring bij klanten of die Lexus in diskrediet brengt of anderszins schaadt, is niet toegestaan.

Alle overige handelsmerken die op deze website staan, of onderdeel zijn van de diensten en/of applicaties en die geen eigendom zijn van de Lexus Motor Corporation, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door Lexus.

Lexus behoudt alle rechten op de data die anoniem wordt verkregen door gebruik van de Mijn Lexus portal/app, de content, diensten, apps, etc. en het daaruit volgende gebruik of analyse door Lexus van de betreffende data.

7. Derde partijen

Andere partijen dan Lexus kunnen via de Mijn Lexus portal/app diensten aanbieden of producten verkopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren, evalueren en beoordelen van de betreffende diensten of producten en geven dan ook geen garantie voor aanbiedingen van elk van deze derde partijen. We zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelswijze van deze partijen en/of voor de content, kwaliteit en prestaties van de betreffende producten, diensten en apps. Derde partijen hanteren separate gebruiksvoorwaarden en condities voor hun diensten. U dient deze gebruiksvoorwaarden en condities goed door te lezen wanneer u overweegt een transactie af te sluiten met deze partijen.

8. Schade

Lexus is niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke schade of voor schade die u als gevolg van uw gebruik van de Mijn Lexus portal/app en/of uw account op Mijn Lexus veroorzaakt bij derden.

9. Wijzigingen

We behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in onze content, diensten, applicaties, etc. op de Mijn Lexus portal/app, alsmede in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Bij elk gebruik van de website wordt u geacht zich te houden aan deze voorschriften en gebruiksvoorwaarden, tenzij voor een aanpassing van de voorschriften en/of gebruiksvoorwaarden wettelijke goedkeuring of andere toestemming door de overheid is vereist. Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of overbodig wordt verklaard, of om enige andere reden onwettig is, dan is dat alleen van toepassing op dit specifieke deel, zonder dat dit gevolgen heeft voor de wettelijke geldigheid van de overige voorwaarden.

10. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging of andere obstakels om onder deze gebruiksvoorwaarden te voldoen aan onze verplichtingen, wanneer de vertraging of obstakels het gevolg zijn van oorzaken die redelijkerwijs buiten onze controle liggen.

11. Vrijwaring

Indien u deze gebruiksvoorwaarden overtreedt zonder dat wij maatregelen nemen, dan zijn wij nog altijd gerechtigd om gebruik te maken van onze rechten en maatregelen in andere situaties waar u deze gebruiksvoorwaarden en condities overtreedt.

12. Wet- en regelgeving

Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

 

Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op het verwerken van uw persoonlijke gegevens, gerelateerd aan uw toegang tot en gebruik van de Mijn Lexus portal/app en het registreren en gebruiken van uw account op Mijn Lexus. De bepalingen moeten altijd gelezen worden in combinatie met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Mijn Lexus en het algemene beleid rond de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt dit algemene beleid inzien op www.lexus.nl/privacyverklaring.


Louwman & Parqui BV, Steurweg 8, 4941 VR, Raamsdonksveer en Lexus Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België verzamelen als Verwerkingsverantwoordelijken uw persoonlijke gegevens (zie onder) voor de hieronder beschreven doeleinden. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN ER GEREGISTREERD?

We registreren de volgende (categorieën van) persoonlijke gegevens in relatie tot het gebruik van de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus:

.

Categorieën van persoonsgegevens:

PPersoonsgegevens die u ons verstrekt:

- Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,

- Informatie over uw Lexus (Vehicle Identification Number, kenteken, en

- Eventuele geluids- of beeldbestanden die u uploadt naar de Mijn Lexus portal/app en/of uw account op Mijn Lexus.]

P

Persoonlijke gegevens die we van u registreren:

- De Lexus-website en de Mijn Lexus portal/app maken gebruik van server logs die uw interactie met de Lexus-website en de Mijn Lexus portal/app registreren en die op basis van het IP-adres van uw computer bijhouden welke pagina’s u bezoekt. De geautomatiseerde processen die we gebruiken om informatie te verzamelen, omvatten onder meer cookies, logbestanden en WiFi-punten.

.  

 


 

DOELEINDEN EN WETTTELIJKE BEPALINGEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden en conform de wettelijke bepalingen zoals hieronder beschreven:

Doeleinden:

Wettelijke bepalingen:

-       - Het registreren, gebruiken (door u) en onderhouden (door ons) van uw account op Mijn Lexus, waaronder:

§   Om u toegang te geven tot / de mogelijkheid te bieden u aan te melden voor / het kopen van bepaalde diensten, producten, apps, etc., zoals navigatiediensten en apps, connected services en apps (indien uw Lexus beschikt over de juiste apparatuur))

§  Om u aanvragen te laten doen bij ons (zoals een verzoek voor een proefrit, een offerte, een brochure, afspraak of enig ander verzoek tot informatie over producten of diensten van Lexus). 

Opmerking: soms worden uw verzoeken afgehandeld door een geselecteerde Lexus-Dealer(*). Uw persoonlijke gegevens moeten toegankelijk zijn voor de betreffende Dealer, zodat zij aan uw verzoek kunnen voldoen.

(*) De geselecteerde Dealer is (1) het bedrijf dat u via de instellingen van uw account op Mijn Lexus heeft gekozen als uw geprefereerde Dealer (dit kunt u op elk moment wijzigen) of (2) wanneer u geen keuze maakt het bedrijf dat wij selecteren op basis van uw locatie (de dichtstbijzijnde dealer op basis van uw postcode, adres) of op basis van uw contacten met ons dealernetwerk.

Uw toestemming(verleend bij het registreren van uw account op Mijn Lexus, door het betreffende veld aan te vinken)-       Om u onze nieuwsbrieven te sturen.

Er wordt separaat om uw toestemming gevraagd

-  Om uw persoonlijke gegevens te updaten, aan te passen en te consolideren, nadat deze zijn geregistreerd op basis van dit privacybeleid en de persoonlijke gegevens die volgens wettelijke bepalingen reeds zijn opgeslagen in andere systemen van onze Dealers, of eventuele andere ontvangers.

- Om contact met u te kunnen opnemen wanneer er problemen zijn met het voldoen aan een van uw verzoeken.

- Om de Mijn Lexus portal/app te verbeteren of om ervoor te zorgen dat de content op Mijn Lexus portal/app op de meest efficiënte manier wordt weergegeven.

- Als deel van onze inspanningen om de vertrouwelijkheid van de Mijn Lexus portal/app en uw account op Mijn Lexus te bewaken. 

- Om op de Mijn Lexus portal/app en op accounts op Mijn Lexus onwettige, kwaadwillende of beledigende activiteiten op te sporen.

  We gebruiken automatisch verzamelde persoonsgegevens niet om individuele internetgebruikers te registreren, tenzij we vermoeden dat zij betrokken zijn bij onwettige, kwaadwillende of beledigende activiteiten.

- Om gebruik van de Lexus-website en de Mijn Lexus portal/app te analyseren en om eventuele prestatieproblemen van de Lexus-website en de Mijn Lexus portal/app te onderzoeken.

We kunnen eventueel IP-adressen en e-mailadressen screenen om te voorkomen dat de Lexus-website, de Mijn Lexus portal/app en/of uw account op Mijn Lexus worden gebruikt om spam te versturen.

Gerechtvaardigd belang

-        Om te kunnen voldoen aan een gerechtelijk bevel of een ander bevel of verzoek van autoriteiten.

Wettelijk verplicht

 

 
BEWAARTERMIJN VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden gedurende onderstaande termijn bewaard:

Bewaartermijnen:

Categorieèn van persoonlijke gegevens:

IWanneer informatie op uw account op Mijn Lexus erop wijst dat u in bezit bent van een Lexus en u heeft gedurende 5 jaar niet ingelogd op uw account, dan nemen wij aan dat u uw account op Mijn Lexus niet wilt behouden en geen gebruik meer wenst te maken van bepaalde functies die gerelateerd zijn aan het bezit en gebruik van uw auto (zoals de link tussen het gebruik van een navigatiesysteem in uw auto en uw account op Mijn Lexus). We zullen uw account dan sluiten en de daaraan gekoppelde persoonlijke gegevens verwijderen.

Voordat wij daadwerkelijk overgaan tot het sluiten van uw account op Mijn Lexus en het verwijderen van uw persoonlijke gegevens, sturen wij u een e-mailbericht zodat u kunt bevestigen of u uw account op Mijn Lexus al dan niet wenst te houden.

Hetzelfde is van toepassing wanneer de informatie op uw account op Mijn Lexus er niet op wijst dat u een Lexus bezit en u heeft gedurende 2 jaar niet ingelogd op uw account.

Alle categorieën van uw persoonlijke gegevens, zoals hierboven beschreven.

 


ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS (ANDERS DAN DE DATA CONTROLLER(S))

Uw persoonlijke gegevens zullen ter beschikking worden gesteld aan onderstaande ontvangers:

Ontvangers of categorieèn van ontvangers:

Lexus/dealers:

AZoals hierboven reeds omschreven kunnen sommige van uw verzoeken worden afgehandeld door een Lexus-dealer. We geven uw persoonlijke gegevens dan door aan de door u gekozen Lexus-dealer (klik hier voor de lijst van Lexus-dealers), zodat zij uw verzoek kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Heeft u niet zelf een Lexus-dealer gekozen, dan maken wij voor u een keuze op basis van locatie (de dichtstbijzijnde op basis van uw postcode, adres) of op basis van de historie van uw contacten met ons dealernetwerk.


Al onze Dealers zijn onafhankelijke groepen of bedrijven. Zij dienen te beschikken over de juiste databescherming en zijn zich ervan bewust dat zij uw persoonlijke gegevens slechts mogen gebruiken om te kunnen voldoen aan uw specifieke verzoek. De betreffende Lexus-dealer mag u vragen uw naam en contactgegevens door te geven voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten. Voor deze verzoeken is algemene wetgeving voor de bescherming van data van toepassing.

 

 

 


DOORSTUREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR ONTVANGERS IN LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Uw persoonlijke gegevens zijn eventueel toegankelijk voor ontvangers in landen buiten de EER, zoals hieronder omschreven:

 

Identity

Country

Ontvanger)s)

Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA

(voor zover noodzakelijk voor de technische verwerking van uw persoonlijke gegevens)

USA

 

Accepteer de gebruiksvoorwaarden om te kunnen registreren.
Accepteer het privacybeleid om te kunnen registreren.